Myslivecký spolek Polabská nížina působí v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Pátek. Jedná se o honitbu v katastru obcí Poděbrady, Křečkov, Pátek, Choťánky, Okřínek, Kouty o výměře cca 1600 ha. Jde o honitbu polního charakteru, která je zemědělsky obhospodařována. Malou část revíru tvoří lesy z listnatých a jehličnatých stromů.

Toto prostředí dává možnost chovu drobné zvěře jako je bažant obecný, kachna březňačka, zajíc polní. Taktéž je zde i chov srnčí zvěře. Zvěř černá je v naší honitbě zvěří, která se zde zdržuje v době osevu kukuřice a řepky olejky. Tato zvěř honitbou spíš prochází na jiná stanoviště. Nedílnou součástí zdejší fauny je i zvěř myslivosti škodlivá – zejména liška obecná, kuny, psík mývalovitý, lasice a z pernaté káně, jestřáb, moták pochop a poštolka.

Činnost mysliveckého spolku je od počátku zaměřena na chov pernaté zvěře – bažanta obecného a kachny březňačky. Za tímto účelem byla zhotovena voliéra v areálu MSPN Vršály, kde se zvěř odchovává. Ta je posléze vypuštěna do lokalit honitby v předem určených obdobích.

Stavy zvěře v přírodě  jsou již roky  snižovány zemědělským hospodařením, zejména z důvodu ošetření a sklízení plodin v době snůšky, kladení či líhnutí mláďat. Jedním z dalších problémů, které zvěř ruší je nadměrný turistický ruch a neukáznění návštěvníci honitby, kteří nechávají své psí miláčky volně pobíhat.

V současné době má náš myslivecký spolek 9 členů a 16 hostů. Všichni se podle svých možností podílejí na jeho chodu. Členové se účastní brigád k údržbě honitby a mysliveckých zařízení. Jako spolek též dlouhodobě spolupracujeme s Obecním úřadem Pátek na pořádání kulturních akcí mezi něž patří například dětský den či každoročně pořádaná myslivecká Poslední leč s dlouholetou tradicí.

Hlavním posláním myslivosti je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení myslivecký tradic  a zvyků.

Nejen z těchto důvodů, ale i v duchu moderních potřeb člověka se stávají i myslivci z Mysliveckého spolku Polabská nížina aktivními ochránci přírody, kteří se svou pravidelnou a každodenní prací v revíru snaží v lepším případě napravit, v horším pozastavit, negativní dopady lidského, vůči přírodě, nešetrného konání tak, aby dalším generacím předali krajinu sice kulturní, ale též vyváženou a vlídnou jak člověku, tak i všem zvířatům.